ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Mετά από έντονο προβληματισμό μεταξύ των συναδέλφων ο Iατρικός Σύλλογος Xίου και η Iατρική Eταιρεία Xίου αποφάσισαν την από κοινού έκδοση του περιοδικού MEDICUS HIPPOCRATICUS.  Για το λόγο αυτό υπογράφηκε το παρακάτω πρωτόκολλο από τους προέδρους των δύο σωμάτων, μετά από εξουσιοδότηση των Διοικητικών τους Συμβουλίων.

 

ΠPΩTOKOΛΛO

Ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου και η Ιατρική Εταιρεία Χίου, στα πλαίσια του κλίματος καλής συνεργασίας που χαρακτηρίζει ανέκαθεν τις σχέσεις τους αποφασίζουν τα παρακάτω:

1. Η μέχρι τώρα περιοδική έκδοση της Ιατρικής Εταιρείας Χίου με την επωνυμία Medicus Hippocraticus (Ο καθ’ Ιπποκράτης Ιατρός) να αποτελέσει εις το εξής κοινή έκδοση της Ιατρικής Εταιρείας Χίου και του Ιατρικού Συλλόγου Χίου.

2. Ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου θα συμμετέχει στην Συντακτική Επιτροπή του Περιοδικού με δύο συναδέλφους που θα ορίζει το Διοικητικό του Συμβούλιο.

3. Η φυσιογνωμία του περιοδικού θα παραμείνει ως έχει και καθιερωθεί μέχρι σήμερα. Επιστημονικό περιοδικό δηλαδή, όπως επίσης και περιοδικό προβολής ιατροϊστορικών άρθρων με αντικείμενο την Χίο. Στο περιοδικό μπορούν να δημοσιεύονται ειδήσεις από την δραστηριότητα των δύο Συλλόγων, όχι όμως συνδικαλιστικού ή πολιτικού χαρακτήρα κείμενα.

4. Αρμόδια και υπεύθυνη για την ύλη που δημοσιεύεται στο περιοδικό είναι η εκάστοτε Συντακτική του Επιτροπή που λαμβάνει τις σχετικές αποφάσεις, επιδιώκοντας την ευρύτερη δυνατή συναίνεση.

5. Για θέματα που υπάρχουν διαφορετικές εκτιμήσεις θα αποφασίζουν τα Διοικητικά Συμβούλια των δύο Συλλόγων.

6. Ο Ιατρικός Σύλλογος θα συμμετέχει στα έξοδα έκδοσης του εκάστοτε τεύχους του περιοδικού με το 1/3 τουλάχιστον της δαπάνης.

Το πρωτόκολλο αυτό συνυπογράφηκε από τους Προέδρους των δύο Συλλόγων, μετά από σύμφωνη γνώμη και σχετική εξουσιοδότηση των Διοικητικών Συμβουλίων τους. Πιθανή τροποποίησή του προϋποθέτει την ομόφωνη απόφαση και των δύο Διοικητικών Συμβουλίων.

 

Ο Πρόεδρος του                           Ο Πρόεδρος της

Ιατρικού Συλλόγου Χίου            Ιατρικής Εταιρείας Χίου

  Αμύγδαλος Γεώργιος                Μιχαηλίδης Ανδρέας